Travel Insurance 埃塞俄比亚 Ethiopia Insurance in 埃塞俄比亚 Ethiopia

Insurance 埃塞俄比亚 Insurance in 埃塞俄比亚

ประกันเดินทาง埃塞俄比亚 ประกันการเดินทางใน埃塞俄比亚 ประกันภัยการเดินทาง埃塞俄比亚 ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

埃塞俄比亚的城市

  • Amhara
  • Oromiya
  • 亚的斯亚贝巴
查看地图
查看地图
汇率   to

  1 =